Kontroversen om Zion

af Douglas Reed


S. 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Kapitel 31

 

Et net af intriger

Ord som “sammensværgelse" og “intriger", som ofte bruges i denne fortælling, stammer ikke fra mig; de kommer fra officielle kilder. Hr. Arthur D. Howden, som skrev sin biografi i samråd med den mand, som er beskrevet, giver kapitlets ovenstående titel; han beskriver den proces, som hr. House var centrum for i årene 1914-1918 med ordene "et net af intriger blev spundet hen over Atlanten".

I England blev Lloyd George-regeringen, og i Amerika præsidenten, hver for sig viklet ind. Mellem 1914 og 1917 blev disse "net" i London og Washington spundet sammen med transatlantisk tråde, som hr. Howden beskriver. Derefter var de to regeringer fanget i det samme net og har aldrig siden frigjort sig fra det.

I præsident Wilsons Amerika var den virkelige præsident hr. House ("forbindelsesofficer mellem Wilson-administrationen og zionistbevægelsen", iflg. rabbiner Wise). Dommer Brandeis, som havde besluttet at "vie sit liv" til zionismen, var præsidentens "rådgiver om det jødiske spørgsmål" (dr. Weizmann); dette er den første tilsynekomst i præsidentens husholdning af en autoritet, som indtil da var ukendt og nu tilsyneladende var blevet permanent. Den øverste zionistiske organisator var rabbiner Wise, som var i konstant forbindelse med de to andre mænd.

Hr. House (og hr. Bernard Baruch), valgte præsidentens regeringsmedlemmer, så at en af dem måtte præsentere sig for hr. Wilsom som følger: "Mit navn er Lane, hr. præsident, jeg tror jeg er indenrigsminister"). Præsidenten boede i Det hvide Hus i Washington, men sås ofte på besøg i en lille lejlighed i East 35th Street, New York, hvor der boede en hr. House. Efterhånden førte det til skarpe spørgsmål og et partimedlem fik at vide, "Hr. House er mit andet jeg; han er mit uafhængige selv. Hans tanker og mine er ét". Hr. House var ofte i Washington, hvor han bestyrede præsidentens interviews og korrespondance og, idet han standsede kabinetsministre uden for kabinettet, instruerede dem om, hvad de skulle sige, når de kom ind. Selv fra New York styrede han Amerika ved hjælp af private telefonlinier, som forbandt ham med Washington: "det er kun nødvendigt at løfte røret, så er jeg straks i forbindelse med udenrigsministeren".

Præsidentens samtykke til statslige handlinger var ikke nødvendig. Hr. House "forventede ikke bekræftende anbefalinger … hvis præsidenten ikke gjorde indsigelser, vidste jeg, at det var i orden at skride til handling". Så hr. Wilson skulle udtrykke uenighed for at forsinke eller ændre enhver handling (og straks efter sin indsættelse var han blevet tvunget til at love "ikke at handle uafhængigt i fremtiden").

Hr. House, som i 1900 havde besluttet at udvide sin magt fra Texas' til national politik, forberedte sig i 1914 på at overtage internationale anliggender: "han ønskede at bruge sin energi på et bredere felt … Fra begyndelsen af 1914 tænkte han mere og mere over det, som han betragtede som den højeste form for politik,

262

og som han var specielt egnet til: internationale anliggender". Faktisk kvalificerede en Texas-opvækst ikke hr. House til dette. I Texas havde ordene "internationale anliggender", i den bredere offentlighed, en klang der mindede om "skiderik" og dér, mere end noget andet sted i Amerika, var der stadig "traditioner fra det 19ende århundrede blandt menigmand; traditioner, der foreskrev at holde sig helt og holdent fra politiske anliggender i Europa", som det vigtigste princip i Amerikansk politik (hr. Seymour). Hr. House, som et eller andet sted i Texas havde indsuget "de revolutionære idéer fra 1848" skulle komme til at ødelægge denne tradition, men det beviste ikke, at han var "specielt egnet" til at blande sig i "internationale anliggender".

Hr. House var en anden type end den blaserte hr. Balfour, med dennes baggrund i skotske bakker og tågebanker, og hr. Lloyd George, zionismens kunstneriske lurendrejer fra Wales, men han handlede som om de og han havde taget eksamen fra det samme okkulte akademi for politiske intriger. I 1914 begyndte han at udnævne amerikanske ambassadører (som han siger) og rettede sine første henvendelser til Europæiske regeringer som "en personlig ven af præsidenten".

Hr. Seymour, hans levnedsskildrer, siger: "Det vil være vanskeligt, i hele historien, at finde et lignende tilfælde af diplomati, lige så ukonventionelt og effektivt. Oberst House, en privatperson, deler alle kortene ud på bordet og planlægger sammen med en fremmed magts ambassadør, hvilke beskeder, der skal sendes til den amerikanske ambassadør og udenrigsminister for den magt". Hr. Howden, hans fortrolige, udtaler sig nærmere herom: "Hr. House havde taget initiativet til det, som blev gjort … Udenrigsministeriet blev rykket ned til mellemled for hans idéer, et opbevaringssted og rigsarkiv. Meget af den mere fortrolige diplomatiske korrespondance gik direkte igennem den lille lejlighed i East 35th Street. Ambassadører for de krigsførende magter henvendte sig til ham, når de ønskede at påvirke administrationen eller bad om hjælp i det net af intriger, som blev spundet hen over Atlanten".

Hr. House: "Det liv, jeg lever, overgår i interesse og spænding enhver romance … information fra alle egne af kloden strømmer ind i dette lille, beskedne studerekammer". Hr. Seymour igen: "Regeringsmedlemmer, som søger kandidater og kandidater, som søger stillinger, gør hans studerekammer til et clearingkontor. Redaktører og journalister spurgte om hans mening, og beskeder til den udenlandske presse blev formuleret næsten efter hans diktat. Ansatte i De forenede Staters finansministerium, britiske diplomater … og hovedstadsfinancierer kom til hans studerekammer for at diskutere deres planer".

En mand, som var på vej opad på den anden side af Atlanten, var også interesseret i "financierer". Fru Beatrice Webb siger, at hr. Winston Churchill, noget tidligere, ved et middagsselskab betroede hende, at "han regner med højfinancen til at bevare freden, og af den grund er imod et selvstændigt imperium, fordi han mener, at det vil ødelægge denne kosmopolitiske kapitalisme, da den kosmopolitiske financier er den professionelle fredsstifter i den moderne verden og efter hans mening højdepunktet af civilisation". Senere hændelser bekræftede ikke den idé, at ledende financierer ("metropolitiske

263

eller kosmopolitiske") var "professionelle fredsstiftere".

Sådan så det ud i Amerika bag kulisserne, i 1915 og 1916. Formålet for den herskende gruppe, hvis net nu begyndte at spændes over Atlanten, fremgår af de efterfølgende begivenheder. Hr. Asquith blev afsat med det påskud, at hans inkompetence bragte sejren i fare; hr. Lloyd George risikerede det totale nederlag ved at overføre hære til Palæstina. Hr. Wilson blev genvalgt med det påskud, at han efter den gamle tradition, ville "holde Amerika uden for krigen"; så snart han var valgt, involverede han Amerika i krigen. "Diplomatens ord" og hans "handling" var forskellige.

Hr. House "konkluderede" privat, at "krig med Tyskland var uundgåelig" 30. maj 1915 og i juni 1916 udtænkte han et valgslogan til hr. Wilsons anden kampagne: "Han holdt os uden for krigen". Inden valget støttede rabbiner Stephen Wise hr. House's bestræbelser: i breve til præsidenten "bønfaldt han ham om hans støtte til et program til at være forberedt" og fra offentlige talerstole talte han imod krigen. Alt gik som planlagt: House strategien virkede perfekt" (hr. Howden), og hr. Wilson blev genvalg i triumf.

Hr. Wilson syntes på dette tidspunkt at have troet på de ord, der blev lagt ham i munden. Straks efter valget gik han i gang som fredsstifter og lavede et udkast til en skrivelse til de krigsførende magter, i hvilken han brugte udtrykket, "årsagerne til, og målene for krigen er uklare". Dette var en fordømmelig "uafhængig" handling fra præsidentens side og hr. House var rasende. Den plagede præsident rettede det til "genstandene, som statsmændene og de krigsførende magter på begge sider tænker på i denne krig er praktisk taget de samme". Dette gjorde hr. House endnu mere rasende og hr. Wilsons forsøg på at afsløre arten af det "net" i hvilket han var fanget, ophørte derefter. Han forblev i uvidenhed om, hvad hans næste handling skulle være en lille tid, og informerede hr. House 4. januar 1917, "Der bliver ingen krig. Dette land har ikke til hensigt at blive involveret i krigen … Det ville være en forbrydelse imod civilisationen hvis vi gik ind i den".

Magtgruppen gik i gang med at bortvejre disse illusioner, så snart hr. Wilsons anden indsættelsesceremoni var overstået (20. januar 1917). Rabbiner Stephen Wise informerede præsident om, at man havde ombestemt sig; han var nu overbevist om, at tiden, for det amerikanske folk, var moden til at forstå, at det måske er vor skæbne at deltage i kampen". Hr. House (som under "ingen krig"-valget havde noteret, "Vi er på randen af en krig") betroede 12. februar 1917 sin dagbog, at "Vi glider ind i krigen så hurtigt, som jeg forventede" (hvilken giver en ny mening til ordet "glider").

Så, den 27. marts 1917 spurgte præsident Wilson hr. House om "han skulle bede kongressen om at erklære krig eller om han skulle sige, at en tilstand af krig eksisterer, og hr. House "tilrådede det sidste", så at det amerikanske folk fik at vide 2. april 1917, at en tilstand af krig eksisterede. [14] Mellem november 1916 og april 1917 havde "nettet af intriger" således spændende over oceanet opnået disse afgørende mål: at få afsat hr. Asquith til fordel for hr. Lloyd

264

George, at forpligte den britiske hær til afstikkeren til Palæstina, genvalget af en præsident, som ville være tvunget til at støtte dette foretagende og inddragelsen af Amerika.

Erklæringen til kongressen om en eksisterende krig, sagde, at formålet med krigen (som hr. Wilson nogle få uger før i sit udkast havde erklæret for "uklare") var "at etablere en ny international orden". Således blev et nyt formål åbent, om end kryptisk afsløret. For de store folkemasser betød udtrykket hvad som helst eller intet som helst. For de indviede betød det et tilsagn om at støtte planen, som både zionismen og kommunismen var instrumenter for, etableringen af en "verdensføderation" grundlagt på magt og udslettelsen af nationer, med undtagelse af én "nation", som skulle genskabes.

Fra dette øjeblik arbejdede magtgrupperne i Amerika og England i perfekt synkronisering, så at de to historier bliver én historie eller et "net". De tilsyneladende magtfulde mænd i Washington og London samordnede deres handlinger på foranledning af de indbyrdes kommunikerende zionister på begge sider af oceanet. Forud viden om, hvad der skulle ske var tidligere udvist af dr. Weizmann i London, som i marts 1915 skrev til sin forbundsfælle, hr. Scott ved Manchester Guardian, at han "forstod", at den britiske regering var villig til at støtte zionistiske bestræbelser på den kommende fredskonference (en begivenhed, som også var blevet forudsagt af Max Nordau i 1903). Dette var nøjagtig, hvad hr. Asquith ikke var villig til, så i marts 1915 beskrev dr. Weizmann allerede de, som skulle erstatte hr. Asquith i december 1916 som "den britiske regering".

Denne "britiske regering", sagde dr. Weizmann, ville overlade "organisationen det jødiske statsforbund" i Palæstina "fuldstændigt til varetagelse af jøder". Imidlertid kunne zionisterne umuligt, selv i et Palæstina, som var blevet erobret

265

til dem, have etableret et "statsforbund" imod de indfødte beboere. Det kunne de kun gøre under beskyttelse af en stormagt og dens hær. Derfor mente dr. Weizmann (idet han forudsagde i 1915 nøjagtig, hvad der ville ske i 1919 og i de følgende to årtier) at et britisk "protektorat" skulle etableres i Palæstina (for at beskytte de zionistiske indtrængere). Dette ville betyde, sagde han, at "jøderne overtager landet; hele byrden, at organisation falder på dem, men i de næste ti eller femten år arbejder under et midlertidigt britisk protektorat".

Dr. Weizmann tilføjer, at dette var "en forventning om mandat systemet", så den studerende i dag også får at vide, hvor begrebet "mandater" kommer fra. Idéen med at regere erobrede områder under et "mandat" tildelt af et selvudråbt "Folkeforbund" blev opfundet udelukkende med henblik på Palæstina. (Begivenhederne har bevist dette. Alle andre "mandater", som blev tildelt efter krigen 1914-1918 for at give det udseende af, at det var en almindelig praksis, er døet hen, enten ved, at området er blevet givet tilbage til dets indbyggere eller ved, at det faktisk er blevet omdannet til erobrerens ejendom. Begrebet "mandat" blev kun opretholdt så længe, som der var brug for det, for at zionisterne kunne opbygge våbenmagt nok til selv at tage Palæstina i besiddelse).

Så efter ophøjelsen af hr. Lloyd George og hr. Wilsons genvalg var den form, fremtiden ville tage langt ud over krigens slutning, fuldstændig kendt af dr. Weizmann, som sad i nettet centrum og som gik i aktion. I et memorandum til den britiske regering forlangte han, at "den jødiske befolkning i Palæstina … skal anerkendes officielt af den suzeræne regering son Den jødiske Nation". Den "første gallakonference, som førte til Balfour Deklarationen" blev afholdt. Denne kommité, som trådte sammen for at lave et udkast til et britisk regeringsdokument, mødtes i et privat jødisk hus og bestod af ni zionistledere og en repræsentant for den pågældende regering, sir Mark Sykes (som deltog "som privatperson"). Som resultat heraf arrangerede hr. Balfour straks at tage til Amerika for at diskutere sagen.

Dr. Weizmann og hans medarbejdere måtte styre meget forsigtigt mellem to vanskeligheder og det ville måske være mislykkedes for dem, hvis ikke "nettet" havde sat dem i stand til at diktere, hvad der ville blive sagt til hr. Balfour af de mænd, han rejste over oceanet for at besøge. Trods dens store nidkærhed, var den brtiske regering alarmeret ved udsigten til at være eneste beskytter af zionisterne og ville have Amerika til at deltage i den væbnede besættelse af Palæstina. Zionisterne vidste, at dette ville sætte den amerikanske offentlige mening i vildt oprør, (hvis det var blevet til noget ville Amerika af den bitre erfaring, de delte, have været meget sværere at få til at gå med til overdragelsesdokumentet i 1948) og ønskede ikke spørgsmålet om amerikansk med-besættelse bragt på bane. Dr. Weizmanns bange anelser forværredes, da han under "en lang samtale" før hans afrejse, fandt hr. Balfour ivrig efter et " Anglo-Amerikansk protektorat".

Dr. Weizmann skrev straks til hr. Justice Brandeis og advarede ham om, at han skulle modsætte sig en sådan plan, men forsikre hr. Balfour om amerikansk støtte til

266

forslaget om et udelukkende britisk protektorat (8. april 1917), og dette brev til hr. Brandeis "må have nået ham omkring tidspunktet for Balfours ankomst". Hr. Brandeis, som var blevet forfremmet til De forenede Staters Højesteret, havde trukket sig tilbage fra den officielle ledelse af zionismen i Amerika. I overensstemmelse med traditionen for den stilling, han beklædte, skulle han have holdt sig uden for alle politiske anliggender, men som hr. Wilsons "rådgiver i det jødiske spørgsmål" oplyste han præsidenten om, at han faktisk var "tilhænger af et britisk protektorat og helt og holdent modstander af et fællesherredømme" (det vil sige fælles Anglo-Amerikansk kontrol).

Da hr. Balfour nåede Amerika (som da havde været i en tilstand at "eksisterende krig" i atten dage) talte han øjensynlig slet ikke med den amerikanske præsident om Palæstina. Hr. Wilsons rolle var på dette stadium "begrænset til et ydmygt tilsagn til rabbiner Wise, "Når som helst tiden kommer og De og Justice Brandeis føler, at tiden er moden til, at jeg udtaler mig og handler, vil jeg være parat". Da havde rabbineren "orienteret" hr. House: "Han er hvervet for vor sag, Det er der ingen tvivl om. Sagen vil gå igennem Washington, tror jeg, uden forsinkelse" ( 8. april 1917, seks dage efter, at den "eksisterende krig" var proklameret).

Hr. Balfour traf hr. Brandeis. Han kunne helt klart lige så godt være blevet hjemme hos dr. Weizmann, da hr. Brandeis blot gentog indholdet af dr. Weizmanns breve; hr. Balfour havde simpelt hen bevæget sig fra den ene ende af "nettet af intriger" til den anden. Hr. Brandeis (som fru Dugdale bemærker) "blev mere og mere bestemt med hensyn til zionisternes ønske om at se en britisk administration i Palæstina". Hr. Balfours levnedsskildrer tilføjer, at han "bedyrede sin egen, personlige støtte til zionismen; det havde han gjort før over for dr. Weizmann, men nu var han britisk udenrigsminister".

Hr. Brandeis "gjorde mere end at presse på med idéen om et jødisk Palæstina under britisk protektorat" (Dr. Weizmann). Han og hr. House udstedte (over præsidentens underskrift) den berømte erklæring, som afviste hemmelige traktater). Denne erklæring var populær blandt masserne, som opfattede det som om den fagre nye verden irettesatte den slemme gamle. Ordene fremkaldte forestillinger om kappeklædte diplomater, der kravlede op ad mørke bagtrapper til hemmelige kancellier; nu, da Amerika var med i krigen, ville disse feudale rænkespil blive stoppet og alt foregå i klart dagslys.

Ak, det var en behagelig illusion; den ædle irettesættelse var endnu et knæfald for zionismen. Tyrkiet skulle endnu erobres, så at de franske og britiske regeringer (hvis soldater var involveret) ønskede at vinde araberne for sig,

267

og derfor havde indgået en aftale med dem, "Sykes-Picot aftalen", som forudså en uafhængig konfederation af arabiske stater og, blandt den en international administration for Palæstina. Dr. Weizmann havde hørt om denne aftale og så, at der ikke kunne blive nogen zionistisk stat , hvis Palæstina var under international kontrol; eksklusiv britisk "protektion" var essentiel. Der blev lagt pres på og præsident Wilsons klingende afvisning af "hemmelige traktater" var i virkeligheden rettet udelukkende imod araberne i Palæstina og deres håb for fremtiden. Amerika insisterede på, at England skulle hænge på den.

Om denne hemmelige præstation skriver hr. Balfours levnedsskildrer gladelig, at det viste, at "der nu fandtes et jødisk nationalt diplomati"; ordene kan bruges som en alternativ titel til dette kapitel, hvis nogen skulle ønske det. Det britiske udenrigsministerium "anerkendte omsider let chokeret, at den britiske regering praktisk talt var forpligtet". Amerika var, skønt det var med i krigen, ikke i krig med Tyrkiet, men var alligevel blevet hemmeligt forpligtet (af hr. Brandeis) til at støtte overgivelsen af tyrkisk territorium til en udenforstående part. Derfor måtte Amerikansk deltagelse i intrigen forblive ukendt for offentligheden for øjeblikket, skønt hr. Balfour var blevet informeret om den i bydende vendinger.

Sommeren 1917 gik mens Balfour Deklarationen blev forberedt, Amerika var således hemmeligt blevet involveret i det zionistiske eventyr. Den eneste tilbageværende modstand, bortset fra nogle generaler og nogle få embedsmænd i det britiske og amerikanske udenrigsministerium, kom fra de engelske og amerikanske jøder. Den var ineffektiv, fordi de ledende politikere i begge lande var endnu mere fjendtlige over for deres jødiske medborgere end zionisterne. (Den ikke-jødiske deltagelse i alt dette var så stor, selv om det var deltagelse som marionetter, at man konstant bliver mindet om nødvendigheden af at se med mistænksomhed på, at Protokollerne tilskrives udelukkende jødisk oprindelse).

I England i 1915 erklærede den Anglo-jødiske Sammenslutning gennem sin fælleskomité, at "zionisterne anser ikke borgerlig og politisk emancipation for at være en tilstrækkelig vigtig faktor til at overvinde forfølgelse og undertrykkelse af jøder og tror, at en sådan sejr kun kan vindes ved at etablere et lovligt sikret hjem for det jødiske folk. Fælleskomitéen anser zionisternes "nationale" påstand for at være farlig og provokerende anti-semitisme, ligesom særlige privilegier for jøder i Palæstina. Komitéen kunne ikke diskutere spørgsmålet om et britisk protektorat med en international organisation, som omfattede forskellige, endda fjendtlige elementer".

I en rationel tidsalder ville de britiske og amerikanske regeringer have udtalt sig sådan og de ville have fået støtte af jødiske borgere. Men i 1914 havde dr. Weizmann skrevet, at sådanne jøder "må forstå, at vi og ikke de har kontrol over situationen". Fælleskomitéen rerpæsenterede de jøder, som længe havde været etableret i Endland, men den britiske regering accepterede, at de revolutionære fra Rusland hævdede at have "kontrol over" (hele) jødedommen.

268

I 1917, da det uigenkaldelige øjeblik nærmede sig, erklærede fælleskomitéen igen, at de ikke kunne påberåbe sig "et nationalt hjem", og at jøderne i Palæstina ikke behøvede andet end "forsikring om religiøs og borgerlig frihed, rimelige betingelser for emigration og lignende".

På dette tidspunkt gjorde sådanne udtalelser de hårdt trængte goyim omkring dr. Weizmann rasende. Hr. Wickham Steed ved The Times udtrykte "ligefrem irritation" efter at have diskuteret "i en stiv time" (med dr. Weizmann) "hvilken slags leder, som bedst ville kunne appellere til den britiske offentlighed og fremstillede "en fremragende præsentation af den zionistiske sag".

I Amerika var hr. Brandeis og rabbiner Stephen Wise lige så vagtsom over for jøderne dér. Rabbineren (fra Ungarn) spurgte præsident Wilson, "Hvad vil du gøre, når deres protester når dig?" Han tav kun et øjeblik. Så pegede han på en stor papirkurv ved siden af sit skrivebord. "Er den kurv ikke rummelig nok til alle deres protester?"

I England var dr. Weizmann rasende over "den ude fra kommende indblanding , udelukkende fra jøder". På dette tidspunkt følte han sig som medlem af regeringen eller måske medlemmet af regeringen og i og med den magt, han udøvede, var han det øjensynlig. Han nøjedes ikke med at afvise de britiske jøders indvendinger som "ude fra kommende indblanding"; han dikterede, hvad kabinettet skulle diskutere og forlangte at være med til kabinetsmøder, så han kunne angribe en jødisk minister! Han forlangte, at hr. Lloyd George skulle sætte spørgsmålet på "krigskabinetets dagsorden for 4. oktober 1917" og 3. oktober skrev han til det britiske udenrigsministerium og protesterede imod indvendinger, som han forventede ville blive bragt på bane på mødet "af en højtstående englænder af den jødiske tro".

Hr. Edwin Montagu var kabinetsminister og jøde. Dr. Weizmann opfordrede ubetinget til, at han ikke skulle høres af sine kolleger, eller at hvis han blev hørt, skulle dr. Weizmann have ordet for at svare! På selve mødedagen dukkede dr. Weizmann op på premierministerens sekretærs kontor, hr. Philip Kerr (endnu en "ven") og forslog, at han blev der for det tilfælde, at kabinetet skulle "beslutte at stille mig nogen spørgsmål, før de træffer beslutning om sagen". Hr. Kerr sagde, "I al den tid den britiske regering har været en regering, er der aldrig nogen privatperson, som er blevet lukket ind i et af dens møder", og så gik dr. Weizmann.

Men hr. Lloyd George lod dette danne præcedens, for næppe var dr. Weizmann gået, før hr. Lloyd George og hr. Balfour, efter at have lyttet til hr. Montagu, sendte bud efter dr. Weizmann for at bede ham komme ind. Det lykkedes hr. Montagu, på trods af de ikke-jøder, som stod imod ham, at opnå mindre modifikationer af udkastet og senere bebrejdede hr. Weizmann hr. Kerr for dette ubetydelige kompromis: "Kabinetet og du selv med lægger for stor vægt på de såkaldte britiske jøders mening. To dage senere (9. oktober) telegraferede dr. Weizmann triumferende til hr. Justice Brandeis, at den britiske regering formelt havde påtaget sig at etablere et "nationalt hjem til

269

den jødiske race" i Palæstina.

Udkastet oplevede afslørende eventyr mellem 9. oktober og 2. november, da den blev offentliggjort. Den blev sendt til Amerika, hvor den blev redigeret af hr. Brandeis, hr. Jacob de Haas og rabbiner Wise før den blev forelagt præsident Wilson til han "endelige godkendelse". Han sendte den simpelt hen til hr. Brandeis (som allerede havde fået den af dr. Weizmann), som sendte den videre til rabbiner Stephen Wise, "for at blive givet til oberst House til videregivelse til det britiske kabinet".

På denne måde blev en af de mest skæbnesvangre skridt nogen sinde taget af den britiske regering forberedt. Udkastet, indføjet i et brev adresseret af hr. Balfour til lord Rothschild, blev "Balfour Deklarationen". Rothschild familien var, ligesom mange andre førende jødiske familier, stærkt splittet i spørgsmålet om zionismen. Navnet på en venligt stemt Rothschild som modtager af brevet, blev tydeligt nok brugt til at gøre indtryk på de vestlige jøder generelt og aflede opmærksomheden fra zionismens østjødiske oprindelse. Den virkelige adressat var dr. Weizmann. Han synes at være blevet stamgæst i krigskabinetets forværelse og dokumentet blev overbragt til ham, idet sir Mark Sykes sagde til ham, "Dr. Weizmann, det er en dreng!" (i dag kan man se omridset af manden).

Der er aldrig blevet givet nogen rationel forklaring på ledende vestlige politikeres handling til støtte for dette fremmede foretagende og da det indtil da foregik i hemmelighed, som en sammensværgelse, kan en virkelig forklaring ikke gives; hvis et foretagende er godt, er sammensværgelse ikke nødvendig og hemmelighedsfuldhed antyder i sig selv motiver, som ikke kan røbes. Hvis nogen af disse mænd nogen sinde gav en grund offentligt, bestod den sædvanligvis af en eller anden vag påberåbelse af Det gamle Testamente. Det har en hellig klang og kan forventes at intimidere modstandere. Hr. Lloyd George holdt af at sige til zionistiske gæster (som rabbiner Wise ironisk skriver), "I skal have Palæstina fra Dan til Beersheba" og således fremstille sig selv som et redskab for guddommelig vilje. Én gang bad han sir Charles og lady Henry om at sammenkalde bekymrede jødiske parlamentsmedlemmer til morgenmad "så jeg kan overbevise dem om det rigtige i min zionistiske holdning". Følgelig blev en minyan (jødisk religiøst quorum på ti) samlet i premierministerens morgenmadsværelse, hvor hr. Lloyd George læste en række passager, som efter hans mening foreskrev forflytningen af jøder i Palæstina i 1917: Så sagde han, "Nå, mine herrer, I ved, hvad jeres bibel siger; så er den ikke længere".

Ved andre lejligheder gav han andre og gensidigt ødelæggende forklaringer. Han fortalte Den kongelige Palæstinensiske Kommission af 1937, at han handlede for at opnå "støtte fra de amerikanske jøder" og at han havde "et klart løfte" fra zionistledere om, at "hvis de allierede forpligtede sig til at give faciliteter til at etablere et nationalt hjem for jøder i Palæstina, ville de gøre deres bedste for at skaffe jødisk velvilje og støtte til de allieredes sag over hele verden" …

Dette var lodret løgn for historiens domstol. Amerika var allerede med i krigen,

270

da hr. Balfour rejste dertil for at udforme Balfour Deklarationen og hr. Balfours levnedsskildrer afviser idéen om en sådan handel med foragt. Rabbiner Elmer Berger, en jødisk kommentator siger, at zionistlederes påståede løfte indgiver ham "… en uimodståelig indignation for på vegne af mig selv, min familie, mine jødiske venner, alle, som bare er almindelige jøder … det er en af de mest perverse bagvaskelser i hele historien. Kun afstumpethed og kynisme kunne antyde, at jøder i de allierede nationer ikke allerede gjorde deres yderste for krigsførelsen".

Hr. Lloyd Georges tredje forklaring ("Acetone omvendte mig til zionismen") er den bedst kendte. Ifølge denne version spurgte hr. Lloyd George dr. Weizmann, hvordan han kunne belønnes for en nyttig kemisk opdagelse, han havde gjort under krigen (mens dr. Weizmann arbejdede for regeringen i noget af den fritid, der var til overs fra hans arbejde for zionismen). Dr. Weizmann citeres for at have sagt, "Jeg ønsker intet for mig selv, men alt for mit folk", hvorpå hr. Lloyd George besluttede at give ham Palæstina! Dr. Weizmann selv driver spot med denne historie ("Historien handler ikke med Aladdins lamper. Hr. Lloyd George's kamp for det jødiske hjemland begyndte længe før han blev premierminister"). Det er for øvrigt Britisk sædvane at give kontant belønning for sådanne tjenester og dr. Weizmann , som langt fra ønskede intet for sig selv, fik ti tusind pund. (Hvis kemisk forskning almindeligvis blev betalt med jord, kunne han have gjort krav på et lille hertugdømme fra Tyskland for et patent, som han tidligere havde solgt til det tyske Dye investeringsselskab og som formodentlig viste sig nyttig i krig og fred; han var naturligvis tilfreds med den indtægt han fik for det gennem flere år).

Konklusionen er uundgåelig: hvis nogen hæderlig forklaring på hans handlinger kunne gives, ville hr. Lloyd George have givet den. Til denne periode i 1916-1917 kan forfaldet i parlamentarisk og repræsentativ regering spores både i England og Amerika. Hvis hemmelig mænd kunne diktere vigtige handlinger i den amerikanske stats politik og vigtige operationer i de britiske hære, så var udtryk som "valg" og "ansvarlige embedsførelse" tomme ord. Partiforskelle begyndte at forsvinde i begge lande, da denne skjulte øverste autoritet først var blevet accepteret af ledende vestlige politikere og de amerikanske og britiske vælgere begyndte at blive snydt for ethvert virkeligt valg. I dag er det tingenes generelle tilstand og nu er det officielt. Før valgene gør lederne af alle partier reverens for zionismen og vælgerens valg af præsident, premierminister eller parti gør ikke nogen virkelig forskel.

I november 1917 blev den amerikanske republik såvel som Storbritannien involveret med zionismen, som har vist sig at være en ødelæggende kraft. Men det var kun én kraft i "det ødelæggende princip". Læseren vil huske, at i dr. Weizmanns russiske ungdom var flertallet af jøder dér, under deres talmudiske ledere, forenede i den revolutionære målsætning og kun delt i spørgsmålet om revolutionær zionisme og revolutionær kommunisme.

I den selv samme uge, som Balfour Deklarationen blev til, nåede den anden gruppe jøder i Rusland

271

deres mål, ødelæggelsen af den russiske nationalstat. De vestlige politikere havde således skabt et tvehovedet uhyre, det ene hoved var den zionistiske magt i de vestlige hovedstæder og det andet var kommunismens magt, som udgik fra det fangne Rusland. Underkastelse under zionismen svækkede Vestens kraft til at værge sig imod verdensrevolutionen, for zionismen arbejdede på at holde de vestlige regeringer underdanige og aflede deres politik fra nationale interesser; faktisk var det netop da, at der først blev råbt op om, at modstand imod verdensrevolutionen også var "antisemitisme". Regeringer, der er hæmmet af hemmelige kapitulationer i én retning, kan ikke handle fast og bestemt i nogen anden retning, og Londons og Washingtons forsagthed i deres omgang med verdensrevolutionen i de følgende fire årtier stammede tydeligt nok fra deres første underkastelse under "nettet af intriger, som blev spundet hen over Atlanten mellem 1914 og 1917.

Efter 1917 var det spørgsmål, som resten af det 20ende århundrede skulle besvare således om Vesten endnu kunne finde styrke til at rive sig fri eller vriste sine politiske ledere løs fra denne dobbelte trældom. Ved gennemgangen af resten af denne beretning bør læseren holde sig for øje, hvad britiske og amerikanske politikere lod sig foranledige til at gøre under den første verdenskrig.

 

[14] Lord Sydenham tænkte måske på denne passage, da han skrev om "den dødelige nøjagtighed" i "Protokollerne" omkring 1900 … Vi vil give præsidenten retten til at erklære en tilstand af krig. Vi vil retfærdiggøre denne sidste ret med, at præsidenten som chef for hele landets hær må have den til disposition i nødstilfælde". Den situation, som her beskrives, blev etableret praksis i løbet af dette århundrede. I 1950 sendte præsident Truman amerikanske tropper til Korea "for at hindre kommunistisk aggression" uden at rådføre sig med kongressen. Senere blev det erklæret for en "Forenede Nationers" krig og tropper fra sytten andre nationer sluttede sig til dem under en amerikansk leder, general MacArthur. Dette var det første eksperiment med en slags "verdensregerings" krig og dens forløb fik i 1952 senator Taft til at spørge, "Mener vi virkelig vores anti-kommunistiske politik?" General MacArthur blev afsat efter at han havde protesteret imod en ordre, der forbød ham at forfølge kommunistiske fly ind i deres kinesiske fristed og i 1953, under præsident Eisenhower, blev krigen afbrudt og efterlod halvdelen af Korea i "aggressorernes" hænder. General MacArthur og andre amerikanske ledere rejste senere anklage om, at ordren, som forbød forfølgelse var blevet gjort kendt for fjenden af en "spionring, som var ansvarlig for at tilvende sig mine tophemmelige rapporter til Washington" (Life, 7. februar 1956), og den kinesiske kommunistiske leder bekræftede dette (New York Daily News, 13. februar 1956). I juni 1951 forsvandt to britiske embedsmænd fra udenrigsministeriet, Burgess og Maclean, og i september 1955 bekræftede den britiske regering efter at have nægtet at modtage information i fire år, den almindelige opfattelse, at de var i Moskva og "havde spioneret for Sovjetunionen over en længere periode". General MacArthur rejste så anklage om, at disse to mænd havde afsløret ordren om ikke at forfølge over for kommunistiske "aggressorer" (Life oven for citeret).

4. april 1956 blev præsident Eisenhower spurgt af en journalist ved hans almindelige nyhedskonference om han ville sende en amerikansk marinebataljon, som for nylig var blevet sendt til Middelhavet, i krig "uden at spørge kongressen først" (ved den tid var krig i Mellemøsten en indlysende mulighed). Han svarede vredt. "Jeg har sagt det igen og igen, jeg vil aldrig være skyldig i nogen handling, som kan fortolkes som krig, før kongressen, som har den konstitutionelle autoritet". 3. januar 1957 var hans første handling i hans anden periode, at sende et udkast af en resolution til kongressen, som skulle give ham ubegrænset, stående autoritet til at handle militært i Mellemøsten "for at afskrække kommunistisk væbnet aggression". (tilbage)

 

Dronte 11 - Indhold

Dronte 11- Leder

Drontens forside