Den internationale Jøde

af Henry Ford

(Dette er et lille uddrag af et dansk uddrag af bilkongen Henry Fords store bog "The international Jew, a World Problem" på 1000 sider, der først udkom som artikelserie i maj 1920 i The Dearborn Independent. Uddraget er blevet udgivet af Nordland Forlag 1988, i serien "Kilder til antisemitismens historie" (Postboks 9716 -9210 Aalborg SØ - også mulig at skaffe gennem folkebiblioteket).

-Vedrørende navne:

"Brødrene Madansky - Max, Salomon, Benjamin og Jacob - har bekendtgjort, at deres Navn for Fremtiden vil være May. Det er et godt gammelt angelsachsisk Navn, men Madansky Brødrene er af asiatisk Herkomst.

Elmo Lincoln, en Filmskuespiller, møder i Retten i Los Angelos stævnet af sin Hustru, og det opdages, at han »kun« er Otto Linkhelt. Indehaveren af et af Stormagasinerne blev født med Navnet Levy. Nu hedder han Lytton. Det er meget muligt, at han ikke synes om Navnet Levy som Navn betragtet, men hvorfor ændrede han det ikke til et andet jødisk Navn? Eller var det maaske netop det jødiske ved Navnet Levy, som var ham imod?

En kendt Tenor Stjerne indgav nylig Skilsmissebegæring mod sin Hustru, som havde ægtet ham efter at have tilladt ham at forblive i den Tro, at hun var Spanierinde. »Hendes Scenenavn forledte mig til at tro, at hun var Spanierinde, da jeg giftede mig med hende. Senere fandt jeg ud af, at hun er Jødinde, og at hendes rigtige Navn var Bergenstein«.

Et af de største og bedst kendte Magasiner i De Forenede Stater bærer et anset kristent Navn, skønt hver eneste af Indehaverne er Jøde. Det store Publikum bærer endnu i Hjerterne et Billede af den gode gamle Købmand, som grundlagde denne Forretning - et Billede, som hurtigt vilde skifte, hvis Publikum kunde faa et Glimt at se af de rigtige indehavere.

Tag eksempelvis Navnet BELMONT. Før det 19. Aarhundrede brugte Jøderne i Tyskland ikke Efternavne. »Josef, Søn af Jacob«, »Isak ben Abraham«, var den Maade, hvorpaa de betegnede, hvem en Mand var Søn af. Men Napoleonstiden, specielt efter Samlingen af den store Sanhedrin under Napoleons Kommando, medførte en udpræget Forandring af jødiske Skikke i Evropa. I 1808 udstedte Napon en Forordning, der befalede alle Jøder at antage Efternavne. I Østrig udstedte man Lister over Efternavne, som stod til Jødernes Disposition, og hvis en Jøde var ude af Stand til at vælge for sig selv, valgte Staten for ham. Navnene var udledt af Navnene paa ædle Stene som f.Eks Rubinstein, ædle Metaller som f.Eks. Goldstein eller Silberberg, eller man tog Navne fra Planter, Træer, Dyr som f.Eks. Mandelbaum, Lilienthal, Ochs, Wolf og Loewe.

De tyske Jøder skabte sig Navne paa den enkle Maade, at de hæftede Endelsen »son« til Faderens Fornavn og dannede paa den Maade Navne som Jacobson, Isakson o.s.v.

Atter andre tog Navne fra de Omgivelser, hvori de levede.

Saaledes blev en Jøde fra Berlin til Berliner eller en Jøde fra Oppenheim til Hr. Oppenheimer.

Nu havde der i Schønberg i det tyske Rhinland i flere Generationer levet en Koloni af Jøder. Da Befalingen om at antage Efternavne blev givet, valgte disse Jøders Overhoved, Isak Simon, Navnet Schønberg. Paa tysk betyder dette »smukke Bjerg«. Det er særdeles let forfransket til BELMONT, som ogsaa betyder »Smukke Bjerg«. En Professor ved Columbia Universitetet forsøgte engang at fastslaa, at Belmonterne stammede fra de portugisiske Belmonter, men Professoren fandt det umuligt at bringe sin Teori til at harmonere med de nævnte Schønberg Fakta.

Det er bemærkelsesværdigt, at en Belmont blev Rotschildernes amerikanske Agent, og at Navnet Rotschild stammer fra det røde Skjold paa et hus i det jødiske Kvarter i Frankfurt am Main.

Denne jødiske Vane at skifte Navn er ansvarlig for hele den utrolige Camouflage, som skjuler den russiske Revolutions sande Karakter. Naar Leon Bronstein bliver til Leo Trotzky, og naar Jøden Apfelbaum bliver til »Russeren« Zinovieff, og naar Jøden Cohen bliver til »Russeren« Volodarsky« og saa fremdeles, gennem hele Listen over dem, der regerer i Rusland - Goldman bliver til Izgojeff og Feldman til Wladimiroff, - saa er det vanskeligt for Mennesker, som tror at Navne ikke lyver, at gennemskue det som finder Sted.

Der har været stærke Aarsager for Jøderne til at ændre deres Navne i Evropa. Nationalismen rundt om i Evropa er stærk, og Jøderne er en international Nation spredt mellem alle de andre Nationer med et lidet misundelsesværdigt Ry for at være parate til at nedbryde Nationalitetsfølelsen hos alle Ikke-Jøder udelukkende for at fremme jødiske Formaal.

Der er ingen Besvær ved at skifte Flag, da ingen af Flagene er Judahs. Man saa det overalt i Krigszonen. Jøderne hejste et hvilket som helst Flag, der passede til Øjeblikket, og skiftede det saa ofte som Krigslykken skiftede.

Jøden har imidlertid sit eget Navn mellem sine egne Folk uden hensyn til, hvilket Dæksnavn Verden kender ham under, og derfor bytter han koldblodigt dette Dæksnavn, saa ofte det passer ham.

Naar Moses bliver til Mortimer, Nathan til Norton og Isadore til Irving, (som f.Eks. Irving Berlin, hvis Venner imidlertid stadig kender ham som »Izzy«), saa maa man antage, at det sandsynlige Motiv er at skjule Jødedommen i et Land, hvor saa meget sker paa Tryk.

Reuben Abraham Cohen er et udmærket godt Navn, og en god Borger kunde gøre det overordentlig agtet og respekteret i Nabolaget, men Reuben synes, at Kampens første Runde bør være hans, og derfor undser han sig ikke ved paa sin Butiksrude at male: R.A. le Can, hvilket ser tilstrækkeligt fransk ud selv for de mere iagttagende blandt de dumme Ikke-Jøder. Paa samme Maade bliver Barondesky til Barondes eller le Baron.

Det er derefter ikke til at undres over, at den unge Sagfører Cohen bliver til Advokat Cohane eller den unge Doktor Cohen bliver til Doktor Kahn. Dette er nogle af de Variationer, som det ærværdige Navn Cohen antager.

Det samme kan siges om Kaplan, et meget almindeligt Navn. Charlie Chaplins Navn var efter al Sandsynlighed Caplan eller Kaplan. Under alle Omstændigheder er dette, hvad Jøderne selv mener om deres store »Stjerne«. Ikke-Jøder har læst om Charlie som værende en »fattig engelsk Dreng«.

Mr. Selwyns Navn - nu saa kendt i Filmindustrien - var oprindelig Schlezinger. Nogle af Schlezingerne bliver til Sinclairs, men Selwyn gjorde et godt Valg for en Mand i Filmindstrien."


Jødiske navne i Danmark

Jødiske navne

Dronte 4

Drontens hovedmenu