ANTISEMITISMEN

 

I HISTORISK OG KRITISK BELYSNING

AF

HUGO VALENTIN

 

DOCENT I HISTORIE VED UPPSALA UNIVERSITET

ASCHEHOUG DANSK FORLAG

INDEH.: G. M. STEFFENSEN CO.

KØBENHAVN MCMXXXV

Forord.

Jeg har i denne Bog fortrinsvis behandlet Antisemitismen af idag. Men eftersom Nuet ikke forstaas, hvis det ikke fremstaar som Produkt af Fortiden, har jeg ogsaa givet en kortfattet Skildring af Antisemitismen gennem Tiderne. Jeg har søgt at forklare Aarsagerne til Antisemitismen, saadan som jeg opfatter dem, og at belyse hvad de nu almindeligste antijødiske Anklager indeholder. Da Tyskland for Tiden er det antisemitiske Land par excellence, og den antisemitiske Ideologi væsentlig er dannet af Tyskere, har jeg opholdt mig mest ved den tyske Antisemitisme.

Jeg har ikke haft til Hensigt at skrive en Bog om Jødespørgsmaalet, endnu mindre at skildre Jødernes Historie. Min Undersøgelse gælder kun Antisemitismen. Jeg har ikke kunnet opholde mig nævneværdigt ved Jødernes Situation i ikke-antisemitiske Lande, f. Eks. Skandinavien, heller ikke ved de Epoker, hvor den jødiske og ikke-jødiske Verden har mødt hinanden i kulturfremmende og befrugtende Samarbejde, og heller ikke ved de mange Beviser paa Sympati og ædel Menneskekærlighed, som ikke-jødiske Mænd og Kvinder, ikke mindst i de sidste to Aar, har vist Antisemitismens Ofre. Det er da givet, at det fortrinsvis bliver mørke Billeder fra Fortid og Nutid,

7

der oprulles for Læseren, en Ensidighed, der ligger i Emnets Natur.

Antisemitismen er et Spørgsmaal, som ikke længer blot angaar Jøderne og deres Fjender. Det angaar alle. Det kræver derfor, i højere Grad end det hidtil har været Tilfældet, at blive gjort til Genstand for almen Opmærksomhed. I Bevidstheden herom har jeg skrevet denne Bog, Resultatet af mange Aars Studier af jødisk Historie og af vor Tids jødiske Problemer. Skulde dette Skrift - dets objektive Kendsgerninger og subjektive Synspunkter - kunne bidrage til at hæve Diskussionen op over det vulgærantisemitiske Plan, har det til visse løst en Opgave.

Jeg har ikke benægtet Antisemitismens komplicerede Karakter, endnu mindre at der i visse Lande findes et Jødespørgsmaal, som er en Følge af ulykkelige Omstændigheder og tragiske Misforstaaelser. Men jeg har samtidig villet pege paa den Fare, som Jødehadet ligesom alt Folkehad betyder for vor Kulturverden. I samme Grad som Folkene faar øjnene op for Antisemitismens sande Væsen, og Demokratiet opdrages til Immunitet overfor Folkepsykoser, og den Enkelte lærer sin Pligt til at »prøve, før han dømmer« at kende, i samme Grad vil Antisemitismens Magt tage af.

Uppsala, Januar 1935.

Hugo Valentin

 

Indhold:

Antisemitismen, dens Begreb og Teorier om dens Aarsager

Antisemitismen i Antiken

Antisemitismen i Middelalderen

Antisemitismen i nyere Tid til den moderne Antisemitismes Begyndelse

Den moderne Antisemitisme indtil Verdenskrigen

Den ikke-tyske Antisemitisme under og efter Verdenskrigen

Raceantisemitismen

Zions Vises Protokoller - »Aarhundredets største Forfalskning«

Hitlers »Mein Kampf«

Jødernes Indflydelse i Weimarforfatningens Tyskland

Jødernes Pengemagt

”Den jødiske Internationale”,Verdenspolitiken og Verdenskrigen

Jøderne og Radikalismen

Jøderne og Bolsjevismen

Talmud som antisemitisk Argument

Jøderne og de saakaldte produktive Erhverv

Fremtiden

Anmærkninger og Tillæg

 

Dronte 9 - indhold

Dronte 9 - leder

Drontens hovedmenu